Chenille

16 tekstów – auto­rem jest Che­nil­le.

Mi za­leży tyl­ko na tym byś Ty była szczęśli­wa. W pew­nym mo­men­cie uświado­miłem so­bie, że właści­wie nie ważne czy kiedy­kol­wiek też mnie tak po­kochasz jak ja Ciebie... Ważne, że mogę stać przy To­bie i Cię wspierać we wszys­tkim bez ocze­kiwa­nia na nag­rodę. Tak so­bie wte­dy po­myślałem, że chy­ba na tym po­lega praw­dzi­we uczu­cie... Być niewidzial­nym aniołem stróżem.

~ Od Za­kocha­nego Anioła Stróża
(Autentyk) 

myśl
zebrała 12 fiszek • 14 lipca 2010, 14:35

Stan kon­ta, faj­ny mąż, uda­ne dzieci są często skut­kiem pew­nej życiowej pos­ta­wy i naszych wy­borów... Bo tak nap­rawdę nic nie spa­da z nieba. 

myśl
zebrała 28 fiszek • 5 lipca 2010, 11:38

Ta od­wie­czna pot­rze­ba by­cia wy­pełnionym przez ko­goś wy­nika z poczu­cia pus­tki, z poczu­cia by­cia niekom­plet­nym. Szu­kamy swo­jej dru­giej połówki, jak­byśmy sa­mi nie by­li wys­tar­czająco pełni. 

myśl
zebrała 40 fiszek • 2 czerwca 2010, 18:06

Tyl­ko MARZE­NIA nie pot­rze­bują bo­tok­su i lif­tingów, są wie­cznie młode. 

myśl
zebrała 56 fiszek • 1 czerwca 2010, 22:24

W od­we­cie za zdradę sam zdradził. Zdra­da za zdradę. Ale czy to dob­ry sposób na roz­wiązy­wanie prob­lemów? Czy nie le­piej roz­liczyć się w in­ny sposób? Szczerą rozmową? 

myśl
zebrała 17 fiszek • 31 maja 2010, 10:26

Bólu wspom­nień z mo­jego daw­ne­go życia już nie da się usunąć. Przeszłość zaw­sze mnie od­naj­dzie, sku­tecznie przed nią uchro­nić się nie mogę. Mo­ge je­dynie nau­czyć się ją to­lero­wać, jed­nak czy jes­tem na [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 19 fiszek • 28 maja 2010, 16:38

Podążać trze­ba drogą światła. Omi­jając z da­leka ciem­ne miej­sca i ludzi, którzy oziębiają nasze serca. 

myśl
zebrała 25 fiszek • 27 maja 2010, 10:15

Ku mo­jemu zdu­mieniu oka­zało się, że jes­tem osobą cho­ler­nie ra­dosną, łaknącą życia. Cieszą mnie gąsieni­ce i żuczki na łące. 

myśl
zebrała 22 fiszki • 26 maja 2010, 15:08

Do­piero wspom­nienia na­dają życiu głębię, na­wet jeśli są za­fałszo­wane... Do­piero z per­spek­ty­wy cza­su dos­trze­gamy pro­mienie cen­nej chwili. 

myśl
zebrała 22 fiszki • 25 maja 2010, 22:43

Dlacze­go tak chaotycznie spędziłam cały dzień ? Na jut­ro zro­bię plan! 

myśl
zebrała 12 fiszek • 24 maja 2010, 21:10
Chenille

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Chenille

Użytkownicy
B C D
Kalendarz
Aktywność